Arşivler

İpek Yolunda Türkler Ünitesi-Püf Noktalar

 

 

 

1- İslamiyet’in Hindistan’a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir.

2- İslamiyet’ten Önceki Türk Devletlerinde, ölen kişinin silahı ve eşyalarıyla birlikte gömülmesi, ölümden sonra da hayat olduğuna inandıklarını göstermektedir.

3- Macaristan’da yapılan kazılarda Avarlar’a ait pek çok tunç, gümüş ve altın ziynet eşyası bulunmuştur. Bu bilgiye bakılarak Avarlar’ın değerli madenleri tanıdıkları söylenebilir.

4- İslamiyet’ten Önce kurulan Türk Devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yere Kurultay denir.

5- Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin en önemli nedeni, Kuraklık nedeniyle ekonomik sıkıntı içinde olmalarıdır.

6-  Orta Asya’da Türklerin takvim düzenlemiş olmaları, Gökbilim ile ilgilendiklerini göstermektedir.

7- Türkler önceleri göçebe bir yaşam sürdükleri için, yaptıkları sanat eserleri taşınabilir nitelikteydi. Sanat eserleri arasında halıların yaygın olması buna bir kanıt olarak gösterilebilir.

8- Anadolu Selçuklu paralarını, Osmanlı paralarından ayıran özelik;  paralarının üzerinde Sultanların portreleri ve aslan resimleri bulunmasıdır.

9- Uygurların Budizm ve Maniheizm dinlerini kabul etmeleri, sanat alanında gelişmelerinde etkili olmuştur.

10- Türk Devletlerinde, önceki dönemlerde ekonomik etkinlikler yalnız hayvancılığa dayanıyordu. Daha sonra bu durum değişmiş, tarım önem kazanmıştır. Tarım Uygurlar zamanında önem kazanmaya başlamıştır.

11- Karahanlılar Devletinin Türk tarihindeki önemi; İlk Müslüman Türk devleti olmasıdır.

12- Anadolu Selçuklu döneminde esnaflar, Ahi topluluğu olarak örgütlenmiştir.

13- Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları şehzadelerin yanına ”Atabey” ünvanlı kişileri de verirlerdi. Bu uygulamadaki temel amaç şehzadeleri devlet yönetimiyle ilgili konularda yetiştirmek. Okumaya devam et

İpek Yolunda Türkler-Doğu ile Batı Arasındaki Köprü

 

 

İpek Yolu: Çin’den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden İstanbul’ kadar uzanan yola ipek yolu adını veriyoruz. Çin’den ipek ticareti yaygın olarak yapıldığı için yola bu ad verilmiştir.

Türk Adının Anlamı Ve Kökeni:

 1-Ziya Gökalp’e göre; Töre kelimesinden gelir. Buna göre Türk: “Türeli=Nizamlı, geleneklerine bağlı” demektir.

 2- Danimarkalı Bilgin WAMBERY’e göre Türemekten (Türük) gelir.  Buna göre Türk demek TÜREMİŞ, ÇOĞALMIŞ demektir.

 3- Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügatıt Türk” adlı eserinde Türk demek “OLGUNLUK ÇAĞI” demektir.

 4- Genel olarak Türk demek, GÜÇLÜ, KUVVETLİ manasında kabul edilir.

– İlk Türklerin anayurdu Orta Asya’dır. Fakat zamanla çeşitli nedenlerle göç etmişlerdir.

Göçlerin Sebepleri:

1- Nüfus artışı ve toprakların yetersiz kalışı,                    

2- Olumsuz iklim şartları(Kuraklık, şiddetli kışlar)

3- Kendi aralarında ve diğer kavimlerle olan mücadeleler  

4- Salgın hastalıklar

5- Türklerin Cihan hâkimiyeti düşüncesi.                            

6- Çin’in baskı ve hileleri Okumaya devam et

Sümerler

 

 

 

Parşömen

1-Dünyanın bilinen ilk uygarlığıdır. Mezopotamya Uygarlığının kurucusu Sümerler’dir.

2-Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Ur, Uruk, Eridu, Lagaş gibi şehir devletleri kurmuşlardır.

3-Şehir devletlerini yöneten kişilere Patesi adını vermişlerdir.

4-Sümerlerde çok tanrılı din hâkimdi.

5-Bölgede sulama kanalları açarak ve bataklıkları kurutarak tarım yapabilecek araziler elde etmişlerdir. Okumaya devam et

Hangi Yönetim Daha Demokratik-Yönetim Şekilleri

 

Hangi Yönetim Daha Demokratik-Yönetim Şekilleri
yönetim bicimleri

Monarşi: Egemenliğin bir kişiye (kral, padişah) ait olduğu yönetim şeklidir. Yönetme yetkisi babadan oğula (saltanat) geçer. Bu kişinin emirleri kanun kabul edilir. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri bu kişinin elindedir.

 

Oligarşi: Egemenliğin belli bir sınıfın, grubun ya da küçük bir azınlığın elinde olduğu yönetim şeklidir.

 

Teokrasi: Egemenliğin tanrıya ait olduğu yönetim şeklidir. Böyle ülkelerde siyasal yapılanma, devletin yönetim organları ve tüm kanunlar dinî kurallara göre düzenlenir.

 

Cumhuriyet: Egemenliğin millete-halka ait olduğu yönetim şeklidir. İnsanların seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu yönetim biçimidir. Yönetim ve güç halkın kendisinin seçtiği kişilere aittir. Yöneticiler millet tarafından belirli süreler için seçilir.

 

 

 

Ülkemizin Kaynakları-Madenler ve Enerji Kaynakları

 

 

TÜRKİYE EKONOMİK COĞRAFYASI    YERALTI KAYNAKLARI    MADENLER

Ülkemizde maden kaynakları çok çeşitlilik göste­rir. Dağılışları düzensizdir. Dünya çapında önem taşıyan madenlerimiz; Bor ve krom’dur.

Madenin Adı Çıkarıldığı Yerler
Demir Divriği (Sivas), Hekimhan-Hasançelebi (Malatya), Eymir (Balıkesir), Dikili-Torbalı (İzmir), Çamdağı (Düzce)
Bakır Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elazığ), Ergani (Diyarbakır)
Krom Fethiye-Köyceğiz-Dalaman (Muğla), Guleman-Palu (Elazığ), Eskişehir, Kütahya, Antalya, Kahramanmaraş, Adana
Boksit (Alüminyum) Akseki (Antalya), Seydişehir (Konya)
Bor mineralleri Susurluk, Bigadiç (Balıkesir), Seyitgazi (Eskişehir), Emet (Kütahya)
Kükürt Keçiborlu (İsparta)
Civa Sarayönü (Konya) Halıköy, Karaburun (İzmir)
Kursun-Çinko Keban (Elazığ), Kayseri
Manganez Artvin, Zonguldak
Volfram Uludağ
Mermer Afyon, Bilecik, Gemlik, Marmara Adası, Kırşehir, Eskişehir
Lületaşı Eskişehir
Tuz Çankırı, Kars, Kırşehir, Çamaltı (İzmir) Tuz Gölü

ENERJİ KAYNAKLARI

Taşkömürü : Kozlu, Kilimli, Ereğli (Zonguldak) Okumaya devam et

Ülkemizin Kaynakları-Hayvancılık-Sanayi-Ticaret-Turizm

 

 

HAYVANCILIK

Hayvancılık tarımın önemli bir koludur. Ekime-dikime uygun olmayan yerlerde halkın geçim kaynağı­dır.

Hayvan ürünlerinden elde ettiğimiz gelirler tarım ürünleri gelirlerinden sonra, 2. sırada yer alır.

KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK;

Koyun  Doğu Anadolu, iç Anadolu, Güneydoğu ve Marmara Bölgeleri’nde fazla miktarda bulunur.

Kıl keçisi Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu, Ege Bölgeleri’nde bulunmaktadır.

Tiftik keçisi İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu Böl­geleri’nde bulunmaktadır. 

BÜYÜK BAŞ HAYVANCILIK; Sığır manda, at ve eşektir. Erzurum-Kars yaylaları en uygun yerlerdir.

KÜMES HAYVANCILIĞI; modern tavuk çiftlikleri kurul­muştur. Etinden ve yumurtasından faydalanılır. Ta­vuk, hindi, kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlar başlıca kümes hayvanlarıdır.

 

ARICILIK; Bal ve balmumu elde etmek için yapılan fa­aliyettir. Ordu, Muğla ve Antalya’da bol miktarda üre­tilir. Balı ünlü olan illerimiz ise Rize, Şemdinli, Bitlis, Kars, Erzurum, Konya ve Muğla’dır.

  Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 6 4.Ünite-Ülkemizin Kaynakları-Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor

 

 

Sosyal Bilgiler 6 4.Ünite-Ülkemizin Kaynakları-Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor

TÜRKİYE’DE TARIM

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesine denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık fa­aliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.

        Cumhuriyet döneminde ta­rım olanaklarını artırmak için;

  • Sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem verildi.
  • Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlandı.
  • Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
  • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fı­rat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelek­trik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı.

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler

1- Toprak ve bakımı:  Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanması gerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancı otlardan ayıklanması, erozyonla mü­cadele ile sağlanır.

 

2- Sulama: Su, bitkiler için en önemli besin maddesidir. Toprağın uygun zamanlarda ve yete­rince sulanması gerekir. Ülkemizde özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sulama sıkıntısının fazla olma­sı sebebiyle tarım alanları nadasa bırakılmakta­dır. Nadas, yarı kurak bölgelerde tarlanın sürüle­rek, suyunu biriktirmesi için bir yıl boş bırakılma­sıdır. Toprakların nadasa bırakılmasını önleme­nin tek yolu ise sulamadır. Okumaya devam et

Sosyal Bilgiler 6 Ülkemizin Kaynakları Ünitesi Ders Notları

 

 

Sosyal Bilgiler 6 Ülkemizin Kaynakları Ünitesi Ders Notları

TÜRKİYE’DE TARIM

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ama­cıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesine denir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık fa­aliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.

        Cumhuriyet döneminde ta­rım olanaklarını artırmak için;

  • Sulama, gübreleme, tohum ıslahına önem verildi.
  • Tarımda makineleşme ile birlikte modern tarım yöntemleri uygulanmaya başlandı.
  • Ziraat Bankası, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Tarım Kredi Kooperatifleri kuruldu.
  • Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ile Fı­rat ve Dicle nehirleri üzerinde barajlar, hidroelek­trik santralleri ve sulama tesisleri yapıldı.

Tarımda Verimi Etkileyen Faktörler

1- Toprak ve bakımı:  Topraktan en verimli şekilde yararlanmak için teknolojik yeniliklerin uygulanması gerekir. Toprağın bakımı; toprağın sürülmesi, çapalanması, yabancı otlardan ayıklanması, erozyonla mü­cadele ile sağlanır. Okumaya devam et