Tag Archive | Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi

1-ataturkculuk

Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi RENKLİ İNDİR
Atatürkçülük-Atatürkçü Düşünce Sistemi RENKSİZ İNDİR

Reklamlar

Atatürkçü Düşüncede Sosyokültürel Güç

 

 

Atatürkçü Düşüncede Sosyokültürel Güç

sosyokulturel guc

Sosyokültürel güç, milleti oluşturan fertlerin niteliklerini ifade eder. Bu niteliklerin başında ise eğitim ve kültür gelir. “Kültür; okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, uyanık davranmak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.” diyen Atatürk, bir milletin gücünün, sahip olduğu maddi varlıklarından çok eğitim ve kültür düzeyiyle ölçülebileceğine inanan bir liderdir.

Atatürk millî kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir. Bu konudaki düşüncesini de “Türk ulusunun idaresinde ve korunmasında ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir. Yüksek ve inkılapçı bir kültür seviyesine varmak için önümüzdeki yıllarda daha çok emek vereceğiz.” sözleriyle ifade etmiştir.

 

 

Atatürkçü Düşüncede Askeri Güç

 

 

Atatürkçü Düşüncede Askeri Güç

askeri guc

Askeri Güç: “Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri millet kararı, diğeri en elim ve en güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olma niteliği kazanan ordumuzun kahramanlığı.” diyen Atatürk, askerî güce ayrı bir önem vermiştir. Bunun nedeni, vatanımızın ve bağımsızlığımızın korunmasında orduya duyulan ihtiyaçtır.

Atatürk “Sağlam bir devlet hayatı için ordunun lüzumuna delil aramak lüzumsuzdur.” sözüyle ordunun önemini ve ne kadar gerekli olduğunu ifade etmiştir. O, konuyla ilgili bir başka konuşmasında ise “Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi, manevi fedakârlığı göze alamayan bir millet, esaret zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.” diyerek askerî gücün önemine ve gerekliliğine dikkat çekmiştir.

 

Atatürkçü Düşüncede Ekonomik Güç

Atatürkçü Düşüncede Ekonomik Güç

eknomik guc

Ekonomik Güç: Atatürk, Türk milletinin varlığını ve bağımsızlığını koruyabilmesi için güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini biliyordu. O “Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de en başta bulunan mühim işimiz, iktisat işidir.” sözünde de belirttiği gibi ekonomiyi diğer bütün işlerin önünde görüyordu.

Ekonomik gücü harekete geçirmeye çalışan Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nın hemen ardından İzmir İktisat Kongresi’ni toplayarak millî ekonomi ilkesinin esaslarını belirledi. Bu ilke doğrultusunda tarım, sanayi, ulaşım, ticaret ve madencilik alanlarında önemli atılımların gerçekleşmesini sağladı. Böylece ülkemizin ekonomik yönden kalkınmasının yollarını açtı.

Atatürkçü Düşüncede Siyasi Güç

 

Atatürkçü Düşüncede Siyasi Güç
siyasi guc

Siyasi Güç: Atatürk Anadolu’ya geçmek üzere İstanbul’dan ayrılırken millî egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir devlet kurmaya karar vermişti. Bu nedenle Samsun’a çıktıktan sonra yaptığı konuşmalarda, yayımladığı genelgelerde ve topladığı kongrelerde sürekli biçimde millet iradesini öne çıkarmaya çalıştı. 23 Nisan 1920’de de BMM’yi açarak Türk milletine kendi kendisini yönetme imkânını sağladı. O, Millî Mücadele’nin en buhranlı günlerinde bile kararlarını Meclisin onayına sunarak millî iradeye bağlı kalmaya özen gösterdi.

Atatürk “Milleti idarede ilkemiz, milletin müşterek ve umumi fikir ve eğilimlerine uymaktır.” diyerek milletin siyasi gücünü esas alan bir yönetim anlayışını benimsemiştir.

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Atatürk ilke özellik

Atatürk İlkelerinin Bazı Özellikleri

Cumhuriyet, tüm vatandaşların yönetime eşit katılmasını sağlamıştır.
Atatürk milliyetçiliği; Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmasını, varlığını yükseltmeyi amaçlar.
Halkçılık ilkesi ile Türk toplumu kanun önünde eşit olma, yönetime katılma ve devlet imkanlarından eşit şekilde faydalanma olanağını elde etmiştir.
Laik devlet, bütün inançlar karşısında tarafsızdır. Yalnızca batıl inançların yayılması karşısında taraflıdır.
Devletçilik ilkesinin uygulanmasıyla ekonomik kalkınmada bölgeler arası farklılıklar giderilmiştir.
İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçülüğün durağan bir düşünce olmadığının kanıtıdır.
Atatürk ilkeleri 1937’de anayasa alınmıştır.

Atatürkçü Düşüncede Milli Güç Unsurları

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI

HER ŞEY GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN

Milli Güç: Bir ulusun, ulusal hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanabileceği maddi ve manevi kaynaklarının toplamına milli güç denir.

Milli güç unsurları şunlardır:

 

  • Siyasi Güç: Atatürkçü düşüncede siyasi güç, devletin gücünü milletten alması ve devlet politikalarının millet iradesine göre belirlenmesi esasına dayanır. Atatürk, siyasi gücün zayıflamasının devletin ve demokrasinin geleceğini tehlikeye düşüreceğini söylemiştir.

 

  •  
  • Ekonomik Güç: Atatürk cumhuriyetin ilk yılarında, ekonomik yönden zayıf bir milletin güçlü medeniyet kuramayacağını, toplumsal ve siyasal felaketten kurtulamayacağını belirterek, yeni Türk Devleti’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması gerektiğini vurgulamıştır.     Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlığa da büyük bir önem veren Atatürk bu amaçla, kapitülasyonların kaldırılması ve ülkemizde bulunan yabancılara ait kuruluşların millileştirilmesi politikalarını izlemiştir. 

Okumaya devam et

Atatürkçülük

 

 

 

 

ATATÜRKÇÜLÜK
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

Türk milletinin bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devlet yönetiminin millet egemenliği esasına dayandırılması, Türk kültürünün aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla temelleri yine Atatürk tarafından belirtilen devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşüncelere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Atatürkçülüğün Nitelikleri

1-Milli birlik ve ülkenin bütünlüğüne önem verir.

2-Egemenliğin(yönetim gücünün), millete ait olmasını esas alır.

3-Bağımsızlık ve özgürlükten yanadır.

4-Türk toplumunu, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaçlar.

5-Akılcı ve bilimseldir.

6-Yurtta ve dünyada barıştan yanadır.

7-Gelişmeye ve yeniliklere açıktır.

8-Dünyadaki insanlığın ortak değerlerini taşıdığı için evrenseldir.

9-Atatürk ilkeleri bir bütündür; Birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır. Okumaya devam et